SZÜLŐI  (TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI) HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
KISKORÚ SZEMÉLYES ADATAINAK A MEDIÁN ÁLTAL TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ.

 

Alulírott (A szülő vagy törvényes képviselő, neve) ………………………………………………………….. Kiskorú (A gyermek neve) ………………………………………………………… szülőjeként (törvényes képviselőjeként) az alábbi feltételek ismeretében hozzájárulok nevezett kiskorú e-mail címének kezeléséhez.

A Medián Közvélemény- és Piackutató Szolgáltató Kft. (1124 Budapest, Fürj utca 2/b., továbbiakban Társaság) által végzett kutatás során a Társaság tudomására jutott személyes adatok kezelésére az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendeletében (továbbiakban: GDPR) szerint kerül sor. A Társaság által végzett kutatások során az alábbiak szerint kerül sor a kutatás során személyes adatait a Társaság rendelkezésére bocsátó személy (továbbiakban Érintett) által megadott adatok kezelésére.

Az adatkezelés célja: interjúkészítéshez kapcsolódó kapcsolattartás megvalósítása. Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Érintett a kutatás során kifejezetten közölt a Társasággal. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az Érintett jelen nyilatkozat aláírásával önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatását alapuló, kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai kezelésének.

A kezelt adatok köre:

·        e-mail cím

Az adatok forrása

A Társaság kizárólag az Érintett által megadott, vagy egyéb jogszerűen megszerzett Személyes adatokat kezeli.

A Társaság harmadik személyek részére a személyes adatokat nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatok tárolása 30 napig történik. Ezen időtartam után a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatbiztonság

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Társaság gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

    • A Társaság az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen, azokhoz a megőrzési időn belül hozzáférjen.
    • Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ilyen esetben a személyes adatok törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően történő adatkezelés jogszerűségét.
    • Az Érintett bármikor kérheti a kezelt adatok helyesbítését, törlését, kérheti az adatkezelés korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen.
    • Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Érintett jogosult a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy bírósághoz fordulni jogai érvényesítése végett.

 

Kelt:, ………………………………………………..

 

 

 aláírás