ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLKUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

 az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezései alapján

A Frontira Design Kft. az alábbiakban tájékoztatja az ügyfél kutatásaiban résztvevőket a személyes adataik kezeléséről.

ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE

Kutatást végző adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő)

 • Név: Frontira Design Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Frontira Kft.)
 • Székhely: 1052 Budapest, Bécsi utca 1-3. A. lház. 4. em. 1.
 • Adószám: 26091215241
 • Cégjegyzékszám: 01 09 301375
 • Telefonszám: 06 30 757 6505
 • E-mail: info@frontira.com
 • képviseli: Kertész Judit
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36307576505

Toborzás és kutatás lebonyolításában közreműködő adatfeldolgozó (a továbbiakban: adatfeldolgozó):

 • Név: Medián Közvélemény- és Piackutató Szolgáltató Kft. Székhely/levelezési cím: 1124 Budapest, Fürj u. 2.B.
 • Adószám: 10276107-2-43,
 • Cégjegyzékszám: 01 09 462730
 • Telefonszám: 06-1-250-4322 E-mail: median@median.hu Képviseli: Hann Endre Miklós ügyvezető igazgató, Beck László ügyvezető
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@median.hu

Kutatás lebonyolítására használt online kommunikációs platform:

 • Név: Google Meet
 • Üzemeltető neve: Google Ireland Limited
 • Gordon House, Barrow Street
 • Dublin 4
 • Republic of Ireland
 • zoom@LionheartSquared.eu

AZ ÜGYFÉL KUTATÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA

Az adatkezelés célja: ügyfél kutatás végzése

Az adatkezelő ügyfél kutatást folytat, melynek keretében a kutatásban résztvevők, mint adatkezelésben érintettek önkéntes, előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (A tájékoztatási kötelezettséget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 12-14. cikkei írják elő.) bekezdés a) pontja) alapján kezeli a személyes adatokat. Kutatásban résztvevő az lehet, aki az adatfeldolgozó kutatási adatbázisában szerepel és a kutatási célú megkeresésehez előzetesen hozzájárult.

Az ügyfél kutatás az alábbi folyamatokból áll:

 • 1. a kutatásban résztvevők kiválasztása és előszűrés elvégzése a toborzással megbízott adatfeldolgozó közreműködésével, melynek során az adatfeldolgozó az adatbázisából meghatározott demográfiai jellemzők alapján kiválasztott személyekkel telefonon és e-mailben, valamint online kommunikációs platformon további szűrést végez az Adatkezelő által megadott kiválasztási szempontoknak megfelelően.
 • 2. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére megküldi a kutatásban résztvevőként kiválasztott személyek nevét, email címét és telefonszámát egy előzetes egy órás online videó beszélgetés lebonyolítása céljából.
 • 3. Az Adatkezelő a kutatást a kutatásban résztvevők távollétében, online bonyolítja le. A kutatásban résztvevő előzetes hozzájárulása esetén videófelvétel készül, mely az érintett hozzájárulása terjedelmének megfelelően kerül felhasználásra.

Az online kutatási felhívás során az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

Álnevesítve kezelt személyes adatok: Az érintett demográfiai jellemzői.

Az online kommunikációs platformon keresztül lebonyolított kutatás során az adatkezelő által kezelt személyes adatok: az érintett képmása és hangja, a kutatás során tanúsított magatartása és az általa önként megadott személyes adatai, az általa használt böngésző típusa, IP címe.

A közvélemény-kutatás eredményeként kialakított következtetésben nem szerepel az érintett azonosítására alkalmas adat.

Az adatkezelő nevében az érintett tájékoztatását a személyes adatainak kezeléséről az adatfeldolgozó biztosítja jelen adatkezelési tájékoztató megismertetésével.

Az érintett a hozzájárulását az előzetes tájékoztatást követően az „ADATVÉDELMI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT” elnevezésű dokumentumon adja meg az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó számára.

A kapcsolatfelvételhez és a kutatási felhíváshoz szükséges személyes adatokat az adatfeldolgozó az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A kutatás lebonyolításához szükséges további adatokat (videófájlokat) az adatkezelő a kutatási eredmények összeállítását követő három hónapig kezeli.

A személyes adatok megadása nélkül az érintett a kutatásban nem vehet részt. A kutatásban való részvétel önkéntes adatszolgáltatáson alapul, az érintett bármikor dönthet úgy, hogy a kutatásban nem vesz részt, vagy az adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása semmilyen hátránnyal nem jár az érintettre nézve. Azonban a kiválasztási eljárás lebonyolítását követően elvárt a jóhiszemű együttműködés az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

Fenti adatokon túl az adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó kizárólag hatósági megkeresés alapján felmerülő jogi kötelezettség teljesítése érdekében továbbítja a személyes adatokat. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatkezelő a személyes adatokat sem ingyenesen, sem üzleti érdekből nem továbbítja. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása.

ADATBIZTONSÁG

Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó gondoskodik a rá vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat védelmét megfelelő technikai és szervezési intézkedések biztosítják a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülése érdekében.

Az adatkezelő nevében személyes adatot kezelő személyek kizárólag megfelelő jogosultság alapján, előre meghatározott célból és módon, titoktartási nyilatkozat mellett kezelhetik a személyes adatokat.

Az adatkezelő a GPDR 28. cikkének megfelelő tartalommal adatfeldolgozási szerződést kötött a kutatás lebonyolításában közreműködő adatfeldolgozóval.

A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A kutatásban résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz:

 • Adatvédelmi tisztviselő e-mail cím: judit.kertesz@frontira.com
 • Telefonszám: +36307576505
 • Levelezési cím: 1066 Budapest, Andrássy út 66.

A beérkezett megkeresésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, díjmentesen válaszol.

Az adatkezelés, illetve az adatszolgáltatás megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató biztosítja, hogy valamennyi adatkezelésben érintett ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Ha a kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez további információ is kérhető.

A kutatásban résztvevőt a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt alábbi érintetti jogok illetik meg.

 • ➢ A kutatásban résztvevő jogosult a személyes adatai kezelésének körülményeiről tájékoztatást, illetve a személyes adatokhoz hozzáférést kérni.
 • ➢ Kérésére a pontatlan személyes adatokat az adatkezelő javítja, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészíti.
 • ➢ A kutatásban résztvevő a hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • ➢ A kutatásban résztvevő jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ez alól azonban kivételt képez, ha az adatkezeléshez hozzájárult.

 

 • ➢ A kutatásban résztvevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, illetve módon kezelték, továbbá ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy ha a személyes adatot jogellenesen kezelték.
 • ➢ Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, a kutatásban résztvevő jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha az adatkezeléshez hozzájárult és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben a kutatásban résztvevő nem ért egyet az adatkezelő által a megkeresésére adott válaszával, vagy panaszt kíván tenni, a lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszéken kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő (https://birosag.hu/birosag-kereso).

A kutatásban résztvevő továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: www.naih.hu) fordulhat panaszával.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására, az érintettekre vonatkozó módosításokról az adatkezelési tájékoztató közlésével azonos módon tájékoztatja a kutatásban résztvevőket.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikke, illetve az Info tv ( az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12. ,13., 16., 17., 21., 23., 24. pontjai). 3.§ alapján értelmezendők.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A fenti adatkezelési tevékenység végzésére irányadó jogszabályok:

 • • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

Az itt nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen tájékoztató rendelkezései 2021. december 13-án lépnek hatályba.