ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, amennyiben aktív használója kíván lenni a Weboldalunknak, figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumban, illetve az oldalainkon közzétett információkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve elfogadja. Amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken vegye fel velünk a kapcsolatot.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Tartalomjegyzék.

 1. A Szolgáltató adatai
 2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya.
 3. ÁSZF-ben használatos fogalmak.
 4. Szolgáltatások.
 5. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek.
 6. Regisztráció.
 7. Paneltagság.
 8. Nyereményjátékra vonatkozó szabályok.
 9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás.
 10. Adatkezelés.
 11. Kapcsolatfelvétel
 12. Jogi igények érvényesítése.
 13. Vonatkozó jogszabályok.

1. A Szolgáltató adatai

MEDIÁN KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ SZOLGÁLTATÓ KFT.

adószám: 10276107-2-43,

cégjegyzékszám: 01 09 462730

nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kapcsolat:

székhely és levelezési cím: 1124 Budapest, Fürj u. 2. B. ép II. M/1.,

weboldal: www.median.hu,

e-mail: info@median.hu,

telefon: 06-1-250-4322

képviseli: Hann Endre

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@median.hu

2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen ÁSZF a weboldal tartalmának használatára, az oldalon kínált szolgáltatások igénybevételére vonatkozik és a weboldal látogatói (Felhasználó) számára tartalmaz a böngészés, illetve a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – szabályokat.

A weboldal magyar nyelven elérhető szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a szolgáltatásokra, illetve a szolgáltatást Magyarországon igénybe vevő felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – a magyar jog irányadó és alkalmazandó.

Az ÁSZF a weboldalon való közzétételétől hatályos.

A Medián Kft. által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre vonatkozó tájékoztatást a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Medián Kft. fenntartja magának a jogot a weboldalon található szabályzatok és egyéb tartalmak módosítására. A jelen szabályzat, valamint az Adatkezelési tájékoztató módosulásáról a regisztrált felhasználók számára értesítés jelenik meg a felhasználói fiókba történő belépést követően. A szolgáltatások további használata, elérése, illetve abban való részvétele a módosult feltételek elfogadását jelenti.

3. ÁSZF-ben használatos fogalmak

Weboldal: a Medián Kft. által a www.median.hu domain néven üzemelő weboldal, ideértve a felhasználói adatbázisba történő regisztrációt lehetővé tévő www.hangado.median.hu (a továbbiakban Medián Hangadó) aloldalt.

Medián Hangadó: A Medián Kft. weboldalához kapcsolt olyan külön szerverről elérhető szoftver, mely lehetővé teszi a kutatási tevékenységben való részvétel iránt érdeklődő természetes személy felhasználók regisztrációját, a felhasználói fiók adatainak nyilvántartását, a kutatási tevékenység végzéséhez szükséges értesítések kiküldését, és a Paneltag tevékenységének nyilvántartását.

Felhasználó: a weboldalra ellátogató bármely személy, függetlenül attól, hogy igénybe vesz-e olyan szolgáltatást, amelyhez regisztráció szükséges.

Regisztráció: a Medián Hangadó oldalon a felhasználó kezdeményezése alapján történő felhasználói fiók létrehozása, mely lehetővé teszi a felhasználóval való kapcsolatfelvételt, a kutatási felhívások kiküldését, és az online kutatási tevékenységben való részvétel biztosítását.

Paneltag: A Medián Hangadó oldalán kutatási tevékenységben való részvétel céljából regisztrált felhasználó.

Nyereményjátékban résztvevő: Az a Paneltag, aki a nyereménysorsolásra vonatkozó szabályok szerint nyereménysorsolásban való részvételre jogosult.

Kutatási tevékenység: a Medián Kft. kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereinek összessége.

Online kutatás: A Medián Hangadóba regisztrált Paneltagok körében elektronikus formában végzett kutatás.

Személyes adat: minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatba hozható, különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, telefonszáma, helymeghatározó adata, online azonosítója, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak egyebekben a GDPR 4. cikke, illetve az Infotv[1]. 3.§ alapján értelmezendők.

4. Szolgáltatások

A weboldal célja a Medián Kft. több évtizedes hazai piac- és közvéleménykutatási tapasztalatainak, egyes kutatási beszámolóinak, elemzéseinek megosztása és a válaszadói adatbázis bővítése annak érdekében, hogy mind kvalitatív, mind kvantitatív vizsgálataink pontosabb képet adjanak megrendelőink számára.

A weboldalon elérhető Medián Hangadó paneltagság lehetővé teszi, hogy a regisztrált felhasználók a Medián Kft. közvélemény- és piackutatási felméréseiben részt vehessenek, amit nyereményjátékban való részvételi lehetőséggel honorálunk (ld. 8. pont). A regisztrációval és a paneltagság megszerzésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy meghívást kapjon felmérésekben való részvételre. A felhasználóra nézve semmilyen hátrányt nem jelent, ha nem kíván válaszolni ezekre a meghívókra, azonban fenntartjuk a jogot az egy éven túli inaktív felhasználói fiókok törlésére (ld. 5. pont).

Regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások:

 • weboldal tartalmának böngészése,
 • üzenetküldés az erre rendszeresített kommunikációs felületen,
 • árajánlat kérése egyedi felmérésekre és kutatásokra.

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

 • kutatási felhívások a Paneltagok számár elérhető kutatásokról,
 • kutatási tevékenységben való részvétellel kapcsolatos tájékoztatások,
 • kitöltött kérdőívek után járó pontszámok/sorsjegyek elérése,
 • nyereményjátékban való részvétel.

5. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek

A weboldal szolgáltatásainak használata önkéntes és ingyenes.

A Felhasználó kötelezettsége a jelen dokumentumban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt szabályok megismerése és elfogadása.

Egy felhasználó egy regisztrációt hajthat végre és egy felhasználói fiókkal rendelkezhet.

Amennyiben a regisztrációt követően személyes adataiban változás áll be, a felhasználó a regisztrációnál ismertetett módon módosíthatja adatait, illetve kérheti az adatai módosítását vagy törlését.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti felhasználói fiókját és paneltagságát.

A felhasználó felel azért, hogy a jelszavát bizalmasan kezelje. Minden olyan kárért, amely a saját tevékenységének vagy mulasztásának eredménye (például jelszó, felhasználói fiók, paneltagság adatainak megosztása másokkal).

A kutatásban résztvevő felhasználók által adott válaszok alapján a kutatási eredményekből levont következtetésre kihatással van a felhasználó minden egyes válasza, ezért csak azok a Paneltagok vehetnek részt kutatásainkban, akik valós, helyes és teljes adatokat adnak meg magukról. A kérdések között önellenőrző kérdések is megtalálhatók annak érdekében, hogy azok a kutatásban résztvevő Paneltagok, akik félrevezető, vagy nem valós válaszokat adnak kiszűrhetők legyenek.

A felhasználó nem létesíthet fiókot hamis személyes adatokkal. A Medián Kft. indoklás nélkül bármikor megszüntetheti a regisztrációt és a paneltagságot azon felhasználók esetében, akik adatszolgáltatása nem valós adatokon alapul.

Nem megengedett a felhasználó részéről a Medián Kft. informatikai rendszerébe történő bármilyen beavatkozás, ellene irányuló támadás (rosszindulatú szoftverek, zsarolóprogramok, vírusok alkalmazása), felhasználói adatok jogosulatlan megszerzése, azokkal való visszaélés és bármilyen illetéktelen hozzáférésből eredő információ vagy adat birtoklása, felhasználása és nyilvánosságra hozatala. Minden ilyen kísérlet jogi eljárást von maga után.

A Medián Kft. jogosult felfüggeszteni, illetve megszünteti a szolgáltatás használatát, amennyiben az a jelen szabályzatba ütközik, vagy jogszerűtlen. Ebben az esetben a felhasználó nem vehet részt semmilyen Medián Hangadó felmérésen, és elveszít minden jogot az elért pontok, nyeremények megszerzésével kapcsolatosan.

A Medián Kft. a honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül – a jogszabályok betartása mellett – módosíthatja, és egyoldalúan dönthet a weboldal üzemeltetésének befejezéséről, ugyanakkor kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.

A szerzői jogról szóló jogszabályi rendelkezés értelmében[2] a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével, változtatás nélkül lehet. Az Üzemeltető által más Szolgáltatóktól engedéllyel beszerzett és felhasznált tartalmak vonatkozásában a szerzői- és iparjogvédelem a tartalmak tulajdonosát illeti meg, és azok jogosulatlan felhasználása szintén jogsértőnek minősül.

A Medián Kft. kizárja felelősségét az oldalról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmáért, egyúttal felhívja a figyelmet bármely hivatkozott közösségi webhellyel kapcsolatban arra, hogy a felhasználó a weboldalhoz való hozzáféréssel tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják a tartalmakat.

A Medián Kft. kizárja felelősségét a nyereményjátékban résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a nyereményjátékban résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Regisztráció

A regisztrációt a Medián Hangadó menüpontra történő kattintással elérhetővé váló felületén minden 16. életévét betöltött személy kezdeményezheti.

A felhasználó által megadott név és e-mail cím megadását követően a program automata e-mailben linket küld a felhasználó e-mail címére. A link 4 óráig él, és biztosítja, hogy a felhasználó megadhassa a Paneltagsághoz szükséges további adatait. A link kiküldésének célja továbbá annak biztosítása, hogy más személy ne élhessen vissza az e-mail címmel a tulajdonosa nevében.

Az e-mailben kiküldött linkre kattintva egy a felhasználói fiókhoz tartozó jelszó megadása szükséges. A jelszónak kisbetűt, nagybetűt és számot kell tartalmaznia.

A regisztráció feltétele a kapcsolattartáshoz szükséges adatok megadásán túl a felhasználó szociodemográfiai helyzetére vonatkozó kérdések hiánytalan megválaszolása.

A regisztráció az adatkezeléshez való hozzájárulással válik érvényessé, melyet jelölőnégyzetben kell megadnia a felhasználónak. Az adatkezelés körülményeire, az adatok titkosságára és bizalmasságára vonatkozóan az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz további információkat.

A regisztráció befejezésével a felhasználó Paneltaggá válik és beléphet a Medián Hangadó oldalára, ahol – többek között – saját felhasználói fiókja kezelésére is lehetősége van.

A felhasználói fiókhoz tartozó jelszót a felhasználó Paneltag másnak nem adhatja ki, a felhasználói fiókot másra nem ruházhatja. A rendszer meghatározott időközönként emlékeztetőt küld a jelszó megváltoztatása érdekében. A felhasználó saját maga is kezdeményezheti a jelszó megváltoztatását.

A felhasználói fiókból a kilépés ikonra kattintással ki kell lépni az oldal elhagyása előtt, annak érdekében, hogy a felhasználó által böngészésre használt eszközön a munkafolyamat adatai törlődjenek.

A felhasználónak az adatbevitel során lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha a felhasználó már a következő oldalra lépett).

A felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a regisztráció sikerességét.

A regisztráció törlése a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hozzájárulás visszavonását jelenti, így a törölt Paneltag nem jogosult a továbbiakban a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételére.

7. Paneltagság

A Paneltagság a felhasználói fiók működéséig fennáll, és a felhasználói fiók törlésével szűnik meg.

A felhasználó által a regisztráció során megadott adatkezelési hozzájárulás kiterjed arra, hogy a Paneltag jogosult kutatási felhívásokat fogadni, a Medián Kft. kutatási tevékenységében és az ahhoz kapcsolódó nyereményjátékban részt venni.

Az értesítéseket e-mailben kapja meg a Paneltag, de az elérhető kutatások a felhasználói fiókba történő belépést követően is megjelennek és a felhasználó a kutatás linkjére kattintva kezdheti meg az online kérdőív kitöltését.

A Paneltag online kérdőíves kutatásban való tevékenységére vonatkozóan a Medián Kft. nyilvántartja a kiküldött kérdőívek azonosítóját, a kitöltés és a feldolgozás mértékét (a Paneltag megkezdte a kitöltést, de nem fejezte be, vagy teljesen kitöltötte). Ennek mérésére olyan további technikai adatokra van szükség, mint a kitöltésre használt eszköz egyedi azonosítója, böngésző típusa, aktív idő, megtekintett oldalak.

A Paneltag által kitöltött kérdőívek adatai anonim módon kerülnek feldolgozásra, a kitöltő személlyel az általa adott válaszokat nem lehet összekapcsolni.

Amennyiben a kutatás az online kutatástól eltérő módszerrel kerül megvalósításra, a kutatásban résztvevőket a kutatási tevékenységre vonatkozó feltételekről és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységről egyedileg tájékoztatjuk.

8. Nyereményjátékra vonatkozó szabályok

A Medián Kft. a kutatásaiban résztvevők ösztönzése érdekében a válaszadók aktivitását sorsjegyekkel honorálja, és sorsjegygyűjtéses jutalmazási rendszer keretében negyedévente nyereménysorsolást végez.

A közvéleménykutatásokban elérhető sorsjegyek száma a megkérdezés típusától és terjedelmétől függ, előre meghatározott és a felhasználókra nézve azonos mértékű, melyről a Medián Hangadó a közvéleménykutatásra történő felhívásokban nyújt előzetes tájékoztatást.

A megszerzett sorsjegyeket a Medián Hangadó a felhasználók fenti tevékenységei után automatizált módon írja jóvá. Az aktuális sorsjegyek megtekinthetők a felhasználói fiókban.

A „panel-kutatások” a kutatássorozat több hullámában történő ismétlődő részvétel esetén a kutatássorozat lezárását követően extra sorsolásra kerül sor.

A megnyerhető nyereményekről a weboldal tartalmazza a mindenkor hatályos információkat.

Ki vehet részt a játékban?

A nyereménysorsolásokon korlátlanul részt vehet minden olyan személy, aki regisztrált tagja a Medián Hangadónak és az adott negyedévben végzett olyan tevékenységet, amellyel sorsjegyeket szerzett.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a Ptk 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt közeli hozzátartozói.

Nyereményjátékra jelentkezés

A negyedévenkénti sorsoláson való részvétel jelentkezéshez kötött, ami az adott negyedév során, de legkésőbb a negyedév utolsó napjáig lehetséges a negyedévente kiküldött felhívás keretén belül, illetve a Medián Hangadó felületén a bejelentkezést követően.

A sorsolásra való jelentkezésről e-mailben visszaigazolást küldünk, megjelölve, hogy mely sorszámú sorsjegyek vesznek részt a sorsoláson;

A megszerzett és sorsolásra benevezett sorsjegyek száma megegyezik az aktivitásért járó sorsjegyek számával;

Amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő a sorsolásra történő jelentkezését visszavonja, a sorsjegyre váltott pontok nem íródnak vissza a pontegyenlegbe, azok elvesznek, és nem vesznek részt a sorsoláson!

A sorsolás menete

A sorsolás lebonyolításának módja: A Medián Kft. a nyereményjátékban résztvevők egyedi sorszámú sorsjegyei közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsol. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

Nyertesek kiértesítése, nyeremények átadása

A sorsolás eredménye minden résztvevő számára megismerhető a weboldalon.

A nyertesekkel a felhasználói azonosítószámhoz tartozó e-mail címen történik meg a kapcsolatfelvétel, telefonos kapcsolatfelvétel a nyeremény átadásával kapcsolatos további egyeztetést érdekében előfordulhat.

A nyereményt a Medián Kft. 10 munkanapon belül postázza.

A nyeremény kézbesítését végző kizárólag a nyertesnek adja át a nyereményt, amelyhez a nyertes igazolja személyazonosságát.

A valóságtól eltérő személyes adatok megadása esetén a Medián Kft. fenntartja a jogot a nyeremény átadásának megtagadására.

Jognyilatkozatok a nyereményjátékban való részvétel során

A nyereményjátékban résztvevő a nyereményjátékban történő jelentkezéssel elismeri, hogy a jelen szabályzatot, és annak rendelkezéseit feltétel nélkül elfogadja, illetve, hogy a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatkezelési tevékenységhez hozzájárul.

Amennyiben a résztvevő a jelen szabályzatot, illetve annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a játékban való részvételre nem jogosult.

A nyereményjáték lebonyolítása jelen szabályzat alapján történik, az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Egyéb feltételek

A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható.

Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a nyereményjáték során megadott e-mail címe a nyereményátvétellel kapcsolatos értesítés előtt törlésre került, vagy bebizonyosodik, hogy nem a saját e-mail címét adta meg a játékban történő részvételhez.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Medián Kft. viseli.

A Medián Kft-t a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Nyertes semmilyen további igényt nem érvényesíthet.

A Medián Kft. kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjátékban más által jogosulatlanul megadott adatok tekintetében a Medián Kft. kizárja felelősségét.

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

Az üzemeltető a weboldal minimum 99,5%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. Az adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása érdekében a Medián Kft. a tőle elvárható gondossággal választja meg a technikai és szervezési intézkedéseket, melyekről további részleteket az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik.

10. Adatkezelés

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes tájékoztatást a Medián Kft. – EU Általános Adatvédelmi rendeletének megfelelő – adatkezelési tevékenységéről[3], illetve az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és a jogérvényesítés lehetőségeiről.

11. Kapcsolatfelvétel

A felhasználó a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, valamint a Medián Kft-vel (illetve a nevében eljáró személyekkel) szemben a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken közölheti velünk.

Medián Kft.

székhely és levelezési cím: 1124 Budapest, Fürj u. 2. B. ép II. M/1.,

e-mail: median@median.hu,

telefon: 06-1-250-4322

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@median.hu

A Medián Kft. a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen jelzést, érintetti kérelmet, panaszt megvizsgál és a jogszabályoknak megfelelően igyekszik kezelni.

Ha a felhasználó e-mail fiókjával folytatott kommunikáció sikertelen, vagy az üzenetek elküldése három alkalommal is meghiúsul a postaláda telítettsége miatt, a felhasználó paneltagsága inaktívvá válik. A Paneltagság aktiválására az utolsó felhasználói fiókba történő bejelentkezést követő 1 évig van lehetőség, ezt követően a felhasználói fiókot töröljük.

12. Jogi igények érvényesítése

A szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó köteles a jóhiszeműség és tisztességesség követelményének megfelelően eljárni.

A Medián Kft. törekszik arra, hogy a felmerülő vitáit peren kívül, költséghatékonyan, tárgyalás útján rendezze.

Amennyiben a tárgyalás során nem sikerül megállapodni, a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogsérelem esetén érvényesíthető jogi igényekről a weboldal külön menüpontjából elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmaz további tájékoztatást.

13. Vonatkozó jogszabályok

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alább felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadók:

 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátaoról szóló 2008. évi XLVIII. tv.,
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

[1] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12. ,13., 16., 17., 21., 23., 24. pontjai

[2] 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése, és 16.§ (1) bekezdés

[3] A tájékoztatási kötelezettséget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 12-14. cikkei írják elő.